off

Vijaya Dasami, Baba Mahasamadhi, Sri Venkateswara Jayanthi: Devi Navaratri Day 9

Thursday, Oct.14

Sri Rajarajeswari Alankaram

Baba Maha Samadhi Day – Special Baba Abhishekam at 8 a.m.

Chandi Homam Maha Purnahuti at 11 a.m.

Shami / Jammi Puja at 7.00 p.m.

Vishnu Sahasranama Parayana at 6:00 p.m.

Venkateswara Jayanthi Abhisakam at 6:30 p.m.

About the Author