off

Vaikuntha Ekadasi – 5 a.m. onwards – Dec 18

Tuesday, Dec. 18 – VAIKUNTHA EKADASI

5.15 a.m.        Suprabhata Seva

5.45 a.m.        Procession (Lord Venkateswara) around the Temple

6.45 a.m.        Uttara Dwara Puja and Vaikuntha Dwara Darshanam

8 am–6 pm    Akhanda Sri Vishnu Sahasranama Stotra Parayana

7.00 p.m.        Sahasranama Archana (Utsava Murthy)

7.30 p.m.        Swami Unjala Seva / Sahasra Deepalankarana Seva

About the Author