off

Pradosham – Rudra Abhishekam, KARTHIKA MASAM at 7:00 p.m.

 PRADOSHAM, NOV 9
7:00 PM 
Rudraabhishekam to Sahasralinga Swamy
To register for the Abhishekam with name and star visit

To sponsor for Annual, visit PRADOSHAM.

 

About the Author